WARUNKI ZAKUPU - REGULAMIN

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie amperflex.com, którego właścicielem jest:

ALTAQUESTA Sebastian Lewiński z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jarzębinowej 18,  NIP 6671264746, REGON 221684332

2. Korzystanie ze stron sklepu amperflex.com jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności .

3. Sprzedaż odbywa się w formie umowy kupna - sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Umowa zawarta jest pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym amperflex.com - zwanym dalej Sprzedającym.

4. Sklep internetowy amperflex.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówień jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę ALTAQUESTA Sebastian Lewiński w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (RODO),  oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

6. Zamówienia realizowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu amperflex.com. Klient chcący korzystać z pełnej funkcjonalności systemu sklepu internetowego obowiązany jest do dokonania rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system tego sklepu internetowego za pomocą identyfikatora ID i hasła.

7. W przypadku podania nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

8. Podstawą do złożenia i przyjęcia zamówienia do realizacji jest rejestracja w systemie sklepu amperflex.com.

9. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego automatycznie przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z informacją o numerze zamówienia, zakupionym produkcie, formie płatności, adresie dostawy.

10. Realizacja zamówienia dla towarów dostępnych na magazynie następuje zazwyczaj w ciągu 48h. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy..
W okresach wzmożonych zakupów, jak np. święta, początek sezonu na wiosnę itp., czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Kupujący zostanie o tym powiadomiony. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może również wyrazić chęć realizacji zamówienia w późniejszym terminie, niezbędnym do sprowadzenia produktu do sklepu.
W przypadku zamówienia tzw towaru "na zamówienie", który wymaga przygotowania lub wytworzenia na podstawie dodatkowych projektów i uzgodnień, Klient zostanie poinformowany o szacowanym terminie realizacji. Jeżeli termin ten nie będzie mu odpowiadał to ma prawo do rezygnacji z zamówienia ale tylko i wyłącznie przed przystąpieniem do realizacji przez Sprzedającego.

11. Sklep amperflex.com proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

- płatność przelewem na konto na podstawie faktury ProForma lub numeru zamówienia,
RACHUNEK BANKOWY:

mBank  (BRE Bank S.A. OBD )
18 1140 2017 0000 4902 1298 9156

W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać Numer faktury PROFORMA lub NUMER ZAMÓWIENIA, który znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

- płatność online przez system Paynow

paynow

- płatność online gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A.

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,  MasterCard,  MasterCard Electronic,  Maestro
visa

12. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

13. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący określa sposób dostawy towaru.

14. Ceny oferowanych produktów przedstawione na stronach internetowych sklepu są cenami zakupu zawierającymi podatek VAT. Ceny są podane w złotych polskich lub Euro.

15. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  oraz do krajów Unii Europejskiej

16. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dn. od daty otrzymania towaru.
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

ALTAQUESTA
ul. Jarzębinowa 18
80-126 Gdańsk

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres:
ALTAQUESTA
ul. Jarzębinowa 18
80-126 Gdańsk

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Kupującemu Towaru.

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku, gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego - Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego.

W przypadku, kiedy Kupujący odmówi poniesienia tych kosztów Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty towarów, bez kosztów przesyłki.

17. Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania przyczyny i zobowiązuje się zwrócić koszty zakupu Kupującemu.

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

19. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

20. REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu uszkodzenia w trakcie transportu będą rozpatrywane w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Wady ukryte nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.
Reklamacje należy kierować na adres:


ALTAQUESTA

ul. Jarzębinowa 18

80-126 Gdańsk

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

21. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
22. Firma ALTAQUESTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym po dokonaniu rejestracji.

23. W przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie po upływie 5 dni roboczych od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane.